digital services1 50

digit paym

  digital-library-small

Μέχρι και  20 Μαρτίου 2015 πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά  η Υπεύθυνη Δήλωση άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού


Μέχρι και  20 Μαρτίου 2015
πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά  η Υπεύθυνη Δήλωση
άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού

Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 4093/2012  , στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.
Το  ΟΕΕ υποχρεούται να διαβιβάσει στο Υπουργείο Οικονομικών το αρχείο των λογιστών φοροτεχνικών που έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη ΥΔ προκειμένου να δοθεί η πρόσβαση τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποβολή των  φορολογικών  δηλώσεων .
Λόγω της εφαρμογής των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λογιστές φοροτεχνικοί στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών , το ΟΕΕ θα διαβιβάσει το σχετικό αρχείο στο Υπουργείο Οικονομικών στο τέλος Μαρτίου 2015 οπότε δίνεται  η δυνατότητα της υποβολής  της  ΥΔ μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 .

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΔ :

Α. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔ

Δ .ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

E. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΔ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ

Η Επιτροπή Σεμιναρίων του Ν.3470/2006 μετά από τον έλεγχο και τις διευκρινίσεις που έχουν κατατεθεί από τους λογιστές φοροτεχνικούς που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην κατάσταση που είχε αναρτηθεί  στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ανακοινώσει τον τελικό πίνακα  των υποψηφίων που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση .
Οι λογιστές - φοροτεχνικοί που συμπεριελήφθησαν  στον τελικό  Πίνακα των υποψηφίων θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία: κάνετε κλικ εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο
"ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ"

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση έργου με τίτλο "ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ" (Κατασκευή οικονομικών δεικτών εμπιστοσύνης καταναλωτή), προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Για το κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

 

news letter 9a

kollias 5x7Αγαπητοί συνάδελφοι οικονομολόγοι, συνεχίζοντας την προσπάθειά μας στον τομέα της ενημέρωσής σας, σας αποστέλλουμε το 9ο τεύχος του Newsletter.

Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζουμε:

Την πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα, για τη σύσταση Ειδικού γραφείου για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Διοίκησης του Επιμελητηρίου,

Συνάντηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη

Το 1ο Τεύχος Επιστημονικού Δελτίου Οικονομικής Ανάλυσης

Την διαδικασία υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο πλαίσιο της αναγκαίας εκπαίδευσης των λογιστών-φοροτεχνικών καθώς και τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες υποβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του Ν.4093/2012 Υπεύθυνης Δήλωσης

Τον πίνακα των υποψηφίων που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση για την απόκτηση της Α΄ τάξης

Φιλικά,
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 9

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 To Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ν.Π.Δ.Δ.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για :

  • την προμήθεια χαρτιού
  • την ανάθεση εργασιών δημιουργικού στοιχειοθεσίας με φωτοσύνθεση, λέι άουτ (layout) σχεδιασμού, σελιδοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα, επιμέλειας και κασέ, φιλμ-μοντάζ
  • την ανάθεση εργασιών εκτύπωσης OFFSET επίπεδης και κυλινδρικής, ή επίπεδης ή κυλινδρικής αμφίπλευρης, βιβλιοδεσίας και τελικής επεξεργασίας,
  • την προετοιμασία αποστολήςοκτώ (8) τευχών (42.000 αντιτύπων ανά τεύχος) του επιστημονικού εντύπου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» για τα έτη 2015-2016.

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 213.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του ΟΕΕ.
Διάρκεια Έργου : 24 Μήνες
Αριθμός Διακήρυξης: 1/2015
Τόπος και Χρόνος υποβολής προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 13η Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 το μεσημέρι στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Μητροπόλεως 12-14, 3ος όροφος γραφείο 34, Πρωτόκολλο – ΑΘΗΝΑ)
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω περιγραφομένων αντικειμένων.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 13 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία του Ο.Ε.Ε. στην Αθήνα (Μητροπόλεως 12-14, 3ος όροφος - Γραφείο 38) ή από το siteτου Ο.Ε.Ε. www.oe-e.gr πεδίο: υπηρεσίες – Προκηρύξεις Διαγωνισμοί, ή πατώντας εδώ
Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Ερωτήσεις – Διευκρινήσεις – Απαντήσεις

 

 

Conference on «A New Growth Model for the Greek Economy»

Athens, Greece

National Historical Museum/ Old Parliament Building/ Conference Hall
Kolokotronis Square, Stadiou str. 13.

 

twitter

anartisi1

147

Banner

eu

newsletter1

Τελευταία Νέα

Χανιά - Ρέθυνμο Σεμινάριο με θέμα:Φορολογικές Δηλώσεις - Φορολογία Εισοδήματος & Νομικών Προσώπων Χρήσης 2014

Το Περιφερειακό Τμήμα  του ΟΕΕ ΔΥΤ ΚΡΗΤΗΣ . του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του...

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΑΡΓΟΣ, Σεμινάριο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα & Αλλαγές

Το Περιφερειακό Τμήμα  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του Οικονο-μικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε...

Λιβαδειά Σεμινάριο με θέμα : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του...

Πάτρα Σεμινάριο με θέμα: "Αρχές και Βασικές Έννοιες Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics"

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της...

Μυτιλήνη Σεμινάριο την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 με ώρα έναρξης 14.00

Το 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνέχιση του...

Ηγουμενίτσα - Θεματικό εργαστήρι

Ηγουμενίτσα - Θεματικό εργαστήρι Επαγγελματική Υποστήριξη στην απασχόληση- Τοπικό σχέδιο δράσης για την...

Εξωτερικοί Συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

Εξωτερικοί Συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και...

Κως Σεμινάριο με θέμα: Επίκαιρες Εργασιακές Αναλύσεις με βάση τους Ν.4310 , 4303 , 4254 , 4225/2014 , τις Υ.Α .29502/85/1.9.2014 & 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 Β/23.12.2014)

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικό 5ωρο εργασιακό σεμινάριο την...

Ρέθυμνο - Χανία Σεμινάριο με θέμα: Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014, Αλλαγές ΚΦΑΣ, Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Το 15ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνέχιση του...

Μυτιλήνη Σεμινάριο την Κυριακή 08 Φεβρουαρίου:

Το 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνέχιση του...

IiG Ombudsman RGB GR 1

diavgeia_m
Banner
simatakia