Πρότυπα Καταστατικά ανά εταιρικό τύπο

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε..pdf, τύπος pdf, μέγεθος 211.97 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Π.Ε..pdf, τύπος pdf, μέγεθος 192.98 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Ε..pdf, τύπος pdf, μέγεθος 190.30 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα Πρότυπο Καταστατικό ΑΕ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 192.15 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ O.E..pdf, τύπος pdf, μέγεθος 188.89 KBytes]

Στο πλαίσιο του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016) που αναφέρεται στην απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης με την υπ΄αριθμ. 31637/2017 (Τεύχος Β 928/20.03.2017) Απόφασή του δημοσίευσε τη χρήση πρότυπου καταστατικού για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών, των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των Ομόρρυθμων Εταιρειών και των Ετερόρρυθμων Εταιρειών. Τα πρότυπα καταστατικά ανά εταιρικό τύπο είναι αυτά που παρουσιάζονται στα συνημμένα αρχεία.