Επαναληπτική Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Απευθείας Ανάθεση του έργου που αφορά στον καθαρισμό των γραφείων του 9ου Π.Τ. Ανατολικής Στερεάς

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 9Ο ΠΤ 9ΡΕΤ469ΗΞΚ-ΛΣΖ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 491.76 KBytes]

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 25 Ιουλίου 2018

Η Τοπική Διοίκηση του 9ου Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποφάσισε στις 26-06-18 συνεδρίασή της, την επανάληψη της πρόσκλησης για επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα αναλάβει τις εργασίες του καθαρισμού των γραφείων του 9ου Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του ΟΕΕ (Λ. ΧΑΪΝΑ 75 & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ), με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 και με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 3.225,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης και χρονικής διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.