ΠΜΣ "Οικονομικά και Δίκαιο Επιχειρήσεων" από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Στο ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μετά από επιλογή, γίνονται δεκτοί, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Νομικής, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοικονομικής, Διεθνών Σχέσεων και λοιπών συναφών με το πρόγραμμα επιστημονικών αντικειμένων, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 6 Ιουνίου 2017 έως 14 Ιουλίου 2017.

Πληροφορίες και υποβολή αίτησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://ebl.teiemt.gr/.