Άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού

Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα , τύπος pdf, μέγεθος 0]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα , τύπος pdf, μέγεθος 0]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα Έντυπο αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος ΛΦ.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 557.30 KBytes]
Άνοιγμα συνημμένου αρχείου
[ όνομα Προδιαγραφές φωτογραφίας για νέες ταυτότητες.pdf, τύπος pdf, μέγεθος 166.74 KBytes]

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος συμπληρωμένη. (Πατήστε εδώ.)
2) Αντίγραφο του τίτλου σπουδών. (πτυχίο για αποφοίτους των ΑΕΙ, ΤΕΙ ,δίπλωμα ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου για μη πτυχιούχους).
3) Εξόφληση οφειλομένων συνδρομών για τα μέλη του ΟΕΕ.
4) Φωτογραφία πρόσφατη (τις προδιαγραφές θα τις βρείτε εδώ) σε ηλεκτρονική μορφή, cd ή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: oeephoto@oe-e.gr (εγκύκλιος 26801/ΔΙΟΕ/13-6-12, παράρτημα IV)
ΠΡΟΣΟΧΗ : το όνομα του αρχείου της φωτογραφίας θα είναι υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του λογιστή.
5)Το ποσό των 35 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι:

  • Το ΟΕΕ αναζητά αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
  • Οι μη πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ θα πρέπει να προσκομίσουν προϋπηρεσία αναλόγως με το είδος της εργασίας όπως παρακάτω:ΜΙΣΘΩΤΟΙ:
Όσοι άρχισαν να εργάζονται από 1/1/2002 μπορούν να προσκομίζουν:
-Βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα και η διάρκεια της απασχόλησης και
-Αντίγραφο Λογαριασμού Ασφαλισμένου ΙΚΑ όπου να εμφανίζεται ο κωδικός ειδικότητας του β΄ λογιστή ή λογιστή.

Όσοι άρχισαν να εργάζονται από 31/12/2001 και νωρίτερα μπορούν να προσκομίζουν:
1. Βεβαίωση εργοδότη στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα και η διάρκεια της απασχόλησης.
2. Αντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων του ΙΚΑ για εργασία μέχρι 31/12/2001 και Αντίγραφο Λογ/σμού Ασφαλισμένου ΙΚΑ όπου να εμφανίζεται ο κωδικός ειδικότητας για εργασία από 1/1/2002.
3. Βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας ή κατάσταση προσωπικού ή κάρτα πρόσληψης ΟΑΕΔ ή καταγγελία σύμβασης - βεβαίωση οικειοθελούς αποχώρησης (που έχουν κατατεθεί στον ΟΑΕΔ) ή ισολογισμούς εταιρειών, που έχουν υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο, από τα οποία να προκύπτει η διάρκεια και η ειδικότητα του λογιστή ή β. λογιστή . (Συνολικά για όλα τα έτη εργασίας που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης).


ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:
1. Έναρξη επιτηδεύματος, ΚΑΔ (κωδικό δραστηριότητας) και τροποποιήσεις – μεταβολές.
2. Εκκαθαριστικά εφορίας και τα αντίστοιχα Έντυπα Ε3, για τα έτη εργασίας που απαιτούνται για τη λήψη της αιτούμενης Τάξης (να εμφανίζουν εισοδήματα από Ελευθέρια Επαγγέλματα).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι Αναγγελίες έναρξης υποβάλλονται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή με εξουσιοδότηση.

Δικαιούχοι επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή-Φοροτεχνικού N 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013): Η επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α` και Β` τάξης.

Για την προστασία των φορολογούμενων από παράνομες δραστηριότητες, τη μείωση της φοροδιαφυγής, τον περιορισμό του αριθμού των ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων/φορολογικών στοιχείων, καθώς και για την κοινή ευθύνη που έχει ο λογιστής – φοροτεχνικός έναντι του κοινωνικού συνόλου θα ζητείται από κάθε λογιστή η κατάθεση εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους ΥΔ του Ν 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, δε διώκεται για ποινικά ή πειθαρχικά αδικήματα και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το ΟΕΕ.