Άρθρα κατηγορίας

Σύσταση 4 θεματικών επιτροπών για το οικονομολογικό επάγγελμα

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, συνεχίζοντας σταθερά την υλοποίηση του Προγραμματισμού Δράσης της για ...

Δείτε το άρθρο

Συγκρότηση επιτροπής με έργο την άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν στις φορολογικές και λογιστικές εργασίες

Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη πολλών και δυσεπίλυτων προβλημάτων κατά την ...

Δείτε το άρθρο

Συγκρότηση ομάδας εργασίας για θέματα του Οικονομολόγου του Δημοσίου τομέα

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σύμφωνα :

1.Της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 1100/1980 περί «Ίδρυσης του Οικονομικού ...

Δείτε το άρθρο

Επιτροπή τήρησης Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 3314/2013 συστήνετε η Επιτροπή Τήρησης Δεοντολογίας Λογιστών με τα παρακάτω μέλη: