Ανοιχτός Διαγωνισμός για την Αναβάθμιση της Δομής & των Λειτουργιών του ΟΕΕ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των Ορίων, για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση της Δομής και των Λειτουργιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για τη βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Για την περίληψη του ανοιχτού διαγωνισμού δείτε εδώ και για την διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ δείτε εδώ.