Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον καθαρισμό των γραφείων του 9ου Π.Τ. Ανατ. Στερεάς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06 Δεκεμβρίου 2018

Η Τοπική Διοίκηση του 9ου Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποφάσισε στις 26-06-18 συνεδρίασή της, την επανάληψη της πρόσκλησης για επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ που θα αναλάβει τις εργασίες του καθαρισμού των γραφείων του 9ου Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του ΟΕΕ (Λ. ΧΑΪΝΑ 75 & 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ), με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 και με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης 1.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης και χρονικής διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ.