Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον καθαρισμό των γραφείων του 10ου Π.Τ. του ΟΕΕ

Η Τοπική Διοίκηση του 10ου Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποφάσισε στην 10η/22-10-2018 συνεδρίασή της, την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των γραφείων του 10ου Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας του ΟΕΕ (Ζαΐμη 21, Πάτρα), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους που αναφέρονται στην παρούσα, προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης οκτακοσίων ευρώ (800,00€), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.